9 CÁCH NHÌN NGƯỜI CHUẨN XÁC, LƯU TRUYỀN LÂU NĂM, KHÔNG THỂ KHÔNG XEM QUA9 CÁCH NHÌN NGƯỜI CHUẨN XÁC, LƯU TRUYỀN LÂU NĂM, KHÔNG THỂ KHÔNG XEM QUA
_____
1. “Khoảng cách” giúp nhìn ra độ trung thành
2. “Thân cận” giúp nhìn ra giáo dưỡng
3. “Sự vụ phức tạp” giúp nhìn ra năng lực
4. “Vấn đề bất ngờ” giúp nhìn ra mưu trí
5. “Đề nghị giúp đỡ gấp” giúp nhìn ra lòng tín nghĩa và danh dự
6. Tiền bạc nhìn ra nhân nghĩa
7. Thời khắc hoạn nạn nhìn ra tiết tháo
8. Rượu giúp nhìn ra lễ nghi và tư thái
9. Từ nơi gặp gỡ có thể nhìn ra cách đối nhân xử thế

Sưu tầm

Không có nhận xét nào